คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย

กิจกรรมโรงเรียน

งานโสตฯ
สภานักเรียน
งานประชาสัมพันธ์
ระบบดูแลนักเรียน
งานอาคารสถานที่
นักศึกษาวิชาทหาร
 

 

 
 
 

 
 
 
  ประกาศ รับสมัครบุุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
 
ประกาศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เรื่องแนงทางการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 
ประกาศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนลาดยาววิทยาคม พุทธศักราช 2564
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 
ประกาศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนลาดยาววิทยาคม พุทธศักราช 2561
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนรียน

 

asean quiz

ท่องโลกสำนวน สุภาษิต
สื่อ e-learning
 
 
 

Latyaowitthayakom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430
Email: latyaowitthayakom@hotmail.com