ระบบยืนยันข้อมูลนักเรียน
สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ปีการศึกษา 2565


ยื่นยันข้อมูลการสมัคร

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน(ใส่เฉพาะตัวเลข) จากนั้นเลือกยืนยันข้อมูล