คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย

นางสาวอโนชา เกษกรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  1      
 
นายวิรัตน์ ทรัพย์บุญธรรม
นางทัศนีย์ เพิ่มภาค
นางสาวปิยะดา แสงมณี
นายศุภชัย พุ่มขจร
               
       
  นางสาวศิรินันท์ สิมากรณ์
ว่าที่ร้อยตรีฉัตรมงคล โพธฺ์งาม
นายภราดร บัวปอน
นางสาวรัตนาภรณ์ ดิษฐ์ทอง
               
         
 
นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์
นางบุษยาภรณ์ สินน้ำคำ
นายวุฒิชัย สุวรรณรินทร์
 
Latyaowitthayakom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430