เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการใช้งาน
โปรแกรม LTeacher เวอร์ชัน 1.3 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
โปรแกรม LTeacher เวอร์ชัน 1.5 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 24 มิถุยานย 2561
โปรแกรม LTeacher ปรับปรุงเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
โปรแกรม LTeacher ปรับปรุงเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561
โปรแกรม LTeacher ปรับปรุงเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561
เอกสาร Logbook ฉบับเขียนมือ-2560-1