คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
     

 

     
     
นางสาวกรชวัล รุ่งรัตน์
     
     
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
   

 

 

 
 
 
 
 
นางสาวมัทรี โททอง
 
นางสาวอาภาภรณ์ พูลกสิวิทย์
 
นางสาวอนุสรา จงอุดมชัย
 
             
 
 
 
 
 
นายภูวดล สายสุวรรณ
 
นางสาวสิริพร สินธุ
  นางสาวบัณฑิตา โพธิ์เสือ
             
         
  นางสาวอลิสา เกลียวสีนาค   นางสาวศิมาภรณ์ อุบัติ      
             
Latyaowitthayakom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430