คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
   

 

 

 

     
      นายปราโมทย์ พูลเกิด      
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา

 

 
 
 
 
 
 
นางสาวศิริรัตน์ อภิญญานุวัฒน์
 
นายชินพัฒน์ แก้วลายคำ
 
นางสาวอรทัย บัวรอด
 
             
 
 
 
 
 
นายปวงไทย ประสมพงษ์
 
นางสาวกรรณิกา ติยะสันต
 
นายทัศนัย ฉันทอภิชัย
 
             
 
 
     
 
 
     
 

Latyaowitthayakom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430