คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
   

 

 

 

     
     
นางสาวพิมพ์ใจ  สุวรรณ์
     
     
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  นางอดิภา  ศรีพูล  
นางสาวอุไรวรรณ ศรีกัลยา
 
นางกาญกนก  ไชยฉิม
 
             
 
 
 
 
 
นางสาวณิชากร  สมนึก
 
นายปิยะวัฒน์ เฉลิมวุฒิกุล
 
นางสาวอรวรรณ ธวัชวงษ์
 
             
Latyaowitthayakom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430