คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
|| ข้อมูลกลุ่มงานงบประมาณ ||
|| ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ||

เอกสารกลุ่มบริหารงบประมาณ

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
แผนปฏิบัติการประจำปี-2564
แผนปฏิบัติการประจำปี-2564-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา-ระยะ3ปี-2563-2565ฉบับปรับปรุง
เล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี-2563
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
บันทึกข้อความขอดำเนินงานตามโครงการ 2564
แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการปีการศึกษา-2563
แบบฟอร์มการเขียนโครงการใหม่ตามแผนปฏิบัตการ-ประจำปี-2563
รายละเอียดแผนงานหลัก-ยุทธศาสตร์-สพฐ.-กลยุทธ์สถานศึกษา-ปรับปรุง-2563
บันทึกข้อความขอดำเนินงานตามโครงการ
มาตรฐานการศึกษา-ระดับการศึกษาขัึ้นพื้นฐาน
บัญชีรายละเอียดการซื้อการจ้างตามโครงการ
แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนพมาศ เปฎะพันธ์

Latyaowitthayakom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430