คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
 
นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม
: : 064-9522242

E-mail : boonboss57@gmail.com
   
นางชลดา สมัครเกษตรการ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
:: 084-8122318
E-mail : t.chalada@gmail.com
นายชัยฤทธิ์ สงฉิม
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
: : 084-4916039
E-mail : chairitssong@gmail.com

 

 
นางนพมาศ เปฎะพันธ์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ
:: 087-0770387
E-mail : noppamart22@gmail.com
สิบเอกฉัตรมงคล สูงเนิน
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
::089-7095654
E-mail : kiwlovethai@gmail.com
   
นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนรียน
Latyaowitthayakom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430